The Suite Escape

Algemene voorwaarden

 • De aanvraag voor overnachting bij The Suite Escape of een arrangement in samenwerking met wellness Les Lupines kan telefonisch, via e-mail of online worden ingediend. Bij de aanvraag verklaart u zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en huisregels. Wanneer de overnachting of het arrangement mogelijk is, ontvangt u een bevestiging en een betalingsuitnodiging via e-mail.

 • Annulaties dienen minimum 72 uur vooraf verstuurd te worden via e-mail aan The Suite Escape. Bij annulatie kan er in geen geval beroep gedaan worden op overmacht zoals file, weersomstandigheden, ziekte, ongeval, panne, staking, … Bij laattijdige annulaties of no-shows zal het volledige bedrag van de boeking aangerekend worden.

 • Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van The Suite Escape en/of Les Lupines, om om het even welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het reeds betaalde bedrag voor de huur of een arrangement.


 • De huurder verbindt zich ertoe alle richtlijnen, door de verhuurder ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren en zal aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar, medebewoners of bewoners uit de onmiddellijke omgeving zal elke vorm van ernstige lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden. Indien uw wagen de doorgang van en naar de parking belemmert, dan wordt u gevraagd onmiddellijk uw wagen te verplaatsen naar de voorziene parkeerplaats.


 • Indien de huurder zich niet gedraagt naar de geest van deze algemene voorwaarden en de ter plaatse verstrekte richtlijnen, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder de gebouwen verlaat. Deze maatregel wordt genomen nadat de verhuurder de huurder aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huur vroegtijdig of voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het totaal betaalde bedrag.

 • De huurder neemt voor de duur van de bevestigde verblijfsperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde goed, en verplicht zich aan de verhuurder ter plaatse alle ?kosten of ?onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden. Wanneer er schade wordt aangebracht in en op het gehuurde goed, bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden en wanneer de logies of de wellness gesloten moet worden om deze reden, dient er een schadevergoeding betaald te worden.

 • The Suite Escape kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van goederen, gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiële schade. De schade is voor rekening en risico van de huurder. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid, kan dus nooit in gebreke gesteld worden of verplicht zijn om een schadevergoeding te betalen voor schade welke de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de logies.

 • Indien de eigenaar door overmacht in de onmogelijkheid is de huur van logies The Suite Escape of een arrangement voor de huur van logies in combinatie met wellness Les Lupines door te laten gaan, zal geen schadeclaim tegen de verhuurders kunnen worden ingediend.


 • Indien de suite na uw huurperiode niet verhuurd is, kan men ter plaatse beslissen zijn verblijf eventueel te verlengen in overleg met de eigenaar. Na akkoord van de eigenaar voor de mogelijke verlenging dient het totale bedrag voor de nieuwe huurperiode ter plaatse en onmiddellijk vereffend te worden.


 • De maximale capaciteit van 2 personen in The Suite Escape mag niet overschreden worden, tenzij met vooraf uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

 • In de suite van The Suite Escape en in de sauna van wellness Les Lupines mag geen schoeisel gedragen worden.

 • Roken, het organiseren van feesten, het gebruiken van massageolie of het meebrengen van dieren is niet toegestaan in The Suite Escape.

 • Gelieve de uren van de reservatie te respecteren en op het afgesproken uur aan te komen zodat u rustig de nodige uitleg kan krijgen bij het inchecken in The Suite Escape.